Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

сая.төг

Актив 03/31/2019
Бэлэн мөнгө 16,022
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 380,710
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж

165,554

Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 254,211
Зээл ба урьдчилгаа 788,239
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 3,653
Yндсэн хөрөнгө 132,199
Биет бус хөрөнгө 883
Бусад актив 84,841
Нийт актив 1,826,311
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 1,202,189
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 281,170
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас

-

Бусад эх үүсвэр 102,968
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 68,245
Нийт пассив 1,654,571
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 60,619
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 47,940
Хуримтлагдсан ашиг 63,181
Нийгмийн хөгжлийн сан

0,17

Нийт өөрийн хөрөнгө 171,740
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,826.311

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

сая.төг

  03/31/2019
Хүүгийн орлого 33,555
Хүүгийн зардал (27,709)
Хүүгийн цэвэр орлого 5,846
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (2,904)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
2,675
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл

1,084

Бусад орлого 1,705
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 2,560
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 8,406
Үйл ажиллагааны зардал (4,031)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 4,375
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (118)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (4,257)
Үйл ажиллагааны бус орлого 531
Үйл ажиллагааны бус зардал (5)
Татварын өмнөх ашиг 4,783
Оpлогын татваpын заpдал (4)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 4,779

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  03/31/2019
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 10.04%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 14.62%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 40.67%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 1.51%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 1.97%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 18.73%

2019-04-30

Мэдээлэл
Одонтой ээжүүдийн хүүхдүүд даатгагдлаа
Улаанбаатар хотын банк ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр дахин шалгарлаа.
ШИНЭЧЛЭГДСЭН VISA КАРТ
ОЮУНЫ ӨМЧӨӨ БАРЬЦААЛЖ ЗЭЭЛ АВДАГ БОЛЛЛОО
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close