Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

сая.төг

Актив 06/30/2019
Бэлэн мөнгө 15,619
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 260,653
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж

103,511

Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 293,482
Зээл ба урьдчилгаа 871,415
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 129,481
Биет бус хөрөнгө 869
Бусад актив 79,721
Нийт актив 1,754,753
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 1,046,830
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 245,933
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас

169,773

Бусад эх үүсвэр 69,600
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 53,825
Нийт пассив 1,585,962
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 60,619
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 47,015
Хуримтлагдсан ашиг 61,157
Нийгмийн хөгжлийн сан

0.17

Нийт өөрийн хөрөнгө 168,791
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,754,753

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

сая.төг

  06/30/2019
Хүүгийн орлого 71,330
Хүүгийн зардал (58,571)
Хүүгийн цэвэр орлого 12,578
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (2,928)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
2,822
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 2,489
Бусад орлого 4,295
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 6,678
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 19,256
Үйл ажиллагааны зардал (9,064)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 10,192
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (13,224)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (3,032)
Үйл ажиллагааны бус орлого 3869
Үйл ажиллагааны бус зардал (139)
Татварын өмнөх ашиг 697
Оpлогын татваpын заpдал (94)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 603

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  06/30/2019
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 9.98%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 14.38%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 34.50%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% -1.19%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% -1.89%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 17.86%

2019-07-26

Мэдээлэл
АВАРГУУД ТОДОРЛОО
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

2019 оны 08 сарын 15-ны өдөр буюу маргааш БНСУ даяар бүх нийтийн амралтын өдөр байдаг тул Монгол дахь элчин сайдын яам болон визний төвүүд амарна.

Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /Сүлжээ тасалдах тухай/

2019 оны 08 сарын 14-өөс 2019 оны 08 сарын 15-нд шилжих шөнийн 00:00-02:30 цагийн хооронд Монголбанкнаас "Төлбөрийн системийн шинэчлэл" хийгдэнэ.

Харилцагч танд илүү тав тухтай боллоо
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close