Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 12/31/2018
Бэлэн мөнгө 15,340,354
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 269,586,040
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж

101,082,068

Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 291,298,785
Зээл ба урьдчилгаа 790,790,706
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 3,652,929
Yндсэн хөрөнгө 128,350,917
Биет бус хөрөнгө 903,834
Бусад актив 30,177,274
Нийт актив 1,631,182,907
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 1,095,082,795
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 193,595,073
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас 57,577,035
Бусад эх үүсвэр 61,455,755
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 63,333,795
Нийт пассив 1,471,044,454
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 60,618,841
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 58,394,842
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 160,138,453
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,631,182,907

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  12/31/2018
Хүүгийн орлого 123,227,326
Хүүгийн зардал (102,534,892)
Хүүгийн цэвэр орлого 20,692,434
Арилжааны цэвэр олз (гарз) 400,990
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
(4,599,671)
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 4,299,299
Бусад орлого 1,529,679
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 1,630,298
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 22,322,732
Үйл ажиллагааны зардал (16,985,952)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 5,336,781
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (21,474,000)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (16,137,219)
Үйл ажиллагааны бус орлого 19,281,733
Үйл ажиллагааны бус зардал (99,356)
Татварын өмнөх ашиг 3,045,157
Оpлогын татваpын заpдал (27,574)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 3,017,583

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  12/31/2018
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 11.95%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 16.07%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 37.08%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% -11.77%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% -11.82%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 18.20%

2019-01-20

Мэдээлэл
УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 4-Р ХОРООЛОЛД ШИНЭ САЛБАРАА НЭЭЛЭЭ
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /2019.03.08-ны өдөр ажиллах цагийн хуваарь/
БАРААНЫ ТЭМДЭГ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ЗАХ ЗЭЭЛД АНХ УДАА НЭВТРҮҮЛЛЭЭ
"Их дэлгүүр" тооцооны төв нээлтээ хийлээ
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close