Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 9/30/2018
Бэлэн мөнгө 19,954,063
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 200,027,490
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж

77,972,135

Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 405,618,342
Зээл ба урьдчилгаа 764,608,818
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 4,970,572
Yндсэн хөрөнгө 107,500,830
Биет бус хөрөнгө 924,526
Бусад актив 8,520,925
Нийт актив 1,590,097,701
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 1,045,270,929
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 161,833,924
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас -
Бусад эх үүсвэр 144,631,511
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 91,148,200
Нийт пассив 1,442,884,564
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 56,088,366
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 147,213,136
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,590,097,701

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  9/30/2018
Хүүгийн орлого 89,693,549
Хүүгийн зардал (74,899,145)
Хүүгийн цэвэр орлого 14,794,404
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (5,690,452)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
(394,646)
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 3,175,275
Бусад орлого 2,116,283
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) (793,539)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 14,000,865
Үйл ажиллагааны зардал (11,828,047)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 2,172,818
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (16,606,365)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (14,433,547)
Үйл ажиллагааны бус орлого 15,259,860
Үйл ажиллагааны бус зардал (87,632)
Татварын өмнөх ашиг (738,681)
Оpлогын татваpын заpдал (27,574)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 711,107

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  9/30/2018
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 11.26%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 15.62%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 40.27%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 10.77%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 13.81%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 19.91%

2018-10-31

Мэдээлэл
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

Эрхэм харилцагч та бүхэнд 2018 оны 11 сарын 08-ны өдрөөс 2018 оны 11 сарын 11-ний өдрийг дуусталх Улаанбаатар хотын банкны ажиллах цагийн хуваарийн мэдээллийг хүргэж байна. Үүнд:

ИНТЕРНЕТ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭМЭГДЛЭЭ.
Орон сууц барьцаалсан зээлийн нөхцөл шинэчлэгдлээ
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close