Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

сая.төг

Актив 09/30/2019
Бэлэн мөнгө 15,792
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 180,127
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж

189,355

Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 261,125
Зээл ба урьдчилгаа 884,066
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 135,030
Биет бус хөрөнгө 915
Бусад актив 93,749
Нийт актив 1,760,159
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 1,141,030
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 258,460
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас

-

Бусад эх үүсвэр 133,605
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 57,569
Нийт пассив 1,590,664
Өөрийн хөрөнгө  
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
60,619
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 47,015
Хуримтлагдсан ашиг 61,860
Бусап өөрийн хөрөнгө

0

Нийт өөрийн хөрөнгө 169,494
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,760,159

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

сая.төг

  09/30/2019
Хүүгийн орлого 111,410
Хүүгийн зардал (92,541)
Хүүгийн цэвэр орлого 18,869
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (3,793)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
2,871
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 3,697
Бусад орлого 4,393
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 7,167
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 26,036
Үйл ажиллагааны зардал (13,811)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 12,225
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (11,622)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 603
Үйл ажиллагааны бус орлого 3929
Үйл ажиллагааны бус зардал (3,103)
Татварын өмнөх ашиг 1,430
Оpлогын татваpын заpдал (124)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 1,306

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  09/30/2019
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 9.98%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >12% 13.64%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 30.82%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% -3.35%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% -3.58%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 17.78%

2019-11-04

Мэдээлэл
АВАРГУУД ТОДОРЛОО
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

2019 оны 08 сарын 15-ны өдөр буюу маргааш БНСУ даяар бүх нийтийн амралтын өдөр байдаг тул Монгол дахь элчин сайдын яам болон визний төвүүд амарна.

Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /Сүлжээ тасалдах тухай/

2019 оны 08 сарын 14-өөс 2019 оны 08 сарын 15-нд шилжих шөнийн 00:00-02:30 цагийн хооронд Монголбанкнаас "Төлбөрийн системийн шинэчлэл" хийгдэнэ.

Харилцагч танд илүү тав тухтай боллоо
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close