Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 6/30/2018
Бэлэн мөнгө 14,184,369
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 245,622,046
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж

54,110,011

Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 336,968,642
Зээл ба урьдчилгаа 705,483,766
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 5,021,172
Yндсэн хөрөнгө 106,003,588
Биет бус хөрөнгө 869,231
Бусад актив 10,052,650
Нийт актив 1,478,315,477
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 978,642,701
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 154,646,481
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас -
Бусад эх үүсвэр 128,828,966
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 75,071,935
Нийт пассив 1,337,190,083
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 50,000,624
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 141,125,394
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,478,315,477

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  6/30/2018
Хүүгийн орлого 56,636,371
Хүүгийн зардал (48,618,075)
Хүүгийн цэвэр орлого 8,018,295
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (3,024,156)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
(739,908)
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 2,110,634
Бусад орлого 1,876,396
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 222,967
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 8,241,262
Үйл ажиллагааны зардал (7,575,888)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг (665,375)
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (16,198,408)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (15,553,033)
Үйл ажиллагааны бус орлого 10,235,307
Үйл ажиллагааны бус зардал (51,335)
Татварын өмнөх ашиг (5,349,061)
Оpлогын татваpын заpдал (27,574)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг (5,376,635)

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  6/30/2018
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 11.72%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 16.53%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 39.92%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% -3.46%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% -6.56%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 19.94%

2018-07-23

Мэдээлэл
ИНТЕРНЕТ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭМЭГДЛЭЭ.
Орон сууц барьцаалсан зээлийн нөхцөл шинэчлэгдлээ
Улаанбаатар Хотын Банк “ПОС машины орлого барьцаалсан зээлийг” зах зээлд анх удаа нэвтрүүллээ.
Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн хүү буурлаа

Улаанбаатар Хотын Банк “Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн” хүүгээ бууруулж, хөнгөлөлттэй нөхцөлийг та бүхэнд санал болгож эхэллээ.

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close