Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ


Мянган төгрөгөөр
  2013
2014
2015 2016 2017
АКТИВ
Бэлэн мөнгө 9,079,356 8,840,775 8,677,231 19,942,916 21,667,735
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 140,502,931 215,572,297 255,584,021 244,739,564 248,694,362
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 177,814,287 67,504,246 57,936,570 131,056,227 238,226,498
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 229,969,304 132,996,790 216,393,428 215,086,281
Зээл ба урьдчилгаа 543,683,950 645,811,263 612,007,438 571,668,112 607,495,127
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 35,665
Үндсэн хөрөнгө 33,818,619 39,845,814 46,590,867 96,496,450 95,272,476
Биет бус хөрөнгө 636,499 697,703 720,074 874,421 848,253
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 288,466,250 244,614,175 173,240,405 -
Бусад актив 20,135,951 18,981,040 156,862,193 192,385,299 18,888,632
Нийт актив 1,214,137,843 1,471,836,618 1,444,615,589 1,473,592,081 1,446,179,363
ПАССИВ
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 477,788,959 701,509,356 657,448,219 660,593,445 671,252,428
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 568,156,407 186,617,109 343,836,859 275,145,359 223,293,026
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас 54,004,833 152,496,560 130,560,100 62,089,957 -
Бусад эх үүсвэр 40,666,642 333,567,544 70,078,392 163,072,584 373,134,445
Хоёрдогч өглөг 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -
Бусад пассив 17,180,242 22,862,923 157,929,973 178,728,928 373,134,445
Нийт пассив 1,161,797,083 1,401,053,492 1,364,149,543 1,343,630,273 1,299,677,335
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Дүрмийн сан 16,000,000 16,000,000 40,000,000 50,000,000 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 9,727,211 11,341,780 12,043,185 41,124,600 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 26,613,379 43,441,177 28,422,691 38,837,038 55,377,259
Нийгмийн хөгжлийн сан 170 170 170 170 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 52,340,760 70,783,126 80,466,046 129,961,808 146,502,029
НИЙТ ПАССИВ БА
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
1,214,137,843 1,471,836,618 1,444,615,589 1,473,952,081 1,446,179,363
 

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр
Хүүгийн орлого 74,628,334 117,090,415 134,789,416 116,433,070 119,942,651
Хүүгийн зардал -42,974,979 -82,051,964 -90,908,679 -99,431,972 (100,393,867)
Хүүгийн цэвэр орлого 31,653,355 35,038,452 43,880,737 17,001,098 19,548,784
Арилжааны цэвэр олз (гарз) -2,866,330 -9,778,504 -7,889,293 -4,822,868 (4,605,959)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз) 421,533 -1,771,126 4,516,165 1,092,591 2,255,461
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 2,509,599 3,462,252 2,845,614 921,149 4,610,984
Бусад орлого 20,888 5,374,473 10,072,236 3,895,438 6,876,098
Хүүгийн бус цэвэр орлого(зардал) 85,690 -2,712,906 502,391 1,086,310 9,136,584
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 31,739,045 32,325,546 44,383,128 18,087,408 28,685,368
Үйл ажиллагааны зардал -8,970,768 -14,252,861 -16,377,240 -14,390,063 (19,188,780)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 22,768,277 18,072,685 28,005,888 3,697,345 9,496,588
Болзошгүй эрсдлийн сангууд -10,077,467 -2,968,476 -17,906,089 -2,330,983 (6,067,397)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 12,690,810 15,104,209 10,099,799 1,366,362 3,429,191
Үйл ажиллагааны бус орлого 831,825 1,826,998 815,356 15,852,897 13,805,188
Үйл ажиллагааны бус зардал -100,579 -103,325 -188,257 -806,235 (144,671)
Татварын өмнөх ашиг 13,422,056 16,827,881 9,096,186 16,413,024 17,089,708
Орлогын татварын зардал -36 -83 -11,921 -143,152 (549,488)
ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШИГ 13,422,020 16,827,798 9,084,265 16,269,873 16,540,221

 


 

 

2018-03-30

Мэдээлэл
УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 4-Р ХОРООЛОЛД ШИНЭ САЛБАРАА НЭЭЛЭЭ
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /2019.03.08-ны өдөр ажиллах цагийн хуваарь/
БАРААНЫ ТЭМДЭГ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ЗАХ ЗЭЭЛД АНХ УДАА НЭВТРҮҮЛЛЭЭ
"Их дэлгүүр" тооцооны төв нээлтээ хийлээ
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close