Комплаенс   Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт   Стратеги батлагдсан өдрийн үлдэгдэл 2019 оны 12 сарын 31   Чанаргүй активыг бууруулах зорилт Тайлант үеийн
Богино хугацаа /эхний жил/ Дунд хугацаа /2-4 жил/ Урт хугацаа /5 болон түүнээс дээш жил/
2020.12.31 2022.12.31 2024.12.31 Зорилт Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн хувь
Нийт зээлийн багцын дүн 830,093.5
875,237.0
901,475.3
955,804.0
 833,742.6 830,093.5
 100%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн  59,698.1  61,266.6  54,088.5  47,790.2  41,687.1  59,698.1  143%
Чанаргүй зээлийн хувь  7.2%  7.0%  6.0%  5.00%  5.0%  7.2%  144%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан -27,189.0
 -35,009.5  -36,059.0  -38,232.2  -24,440.6  -27,189.0  111%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн  1,240.1  606.5  624.6  642.8  1,069.1  1,240.1  116%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан  -1,013.9  -1.647.5 -1,696.9  -1,746.3  -391.8  -1,013.9 259%

2020-02-13

Мэдээлэл
Хямралыг хүүгүй давна
Тэтгэврийн карт үнэгүй боллоо
2006 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэртийг гүйлгээнээс татна

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн 20,000-тын дэвсгэртүүдийг 2020 оны гуравдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гүйлгээнээс татахаар боллоо.

Шинэчилсэн хамгаалалтын элемент бүхий мөнгөн тэмдэгтүүд гүйлгээнд гаргана.
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close